ดูรายการแลกทั้งหมดได้อย่างไร?

สามารถดูรายการแลกทั้งหมดได้โดย เมนู WellPlace > Redeem Transactions

โดยสามารถเลือกให้ข้อมูลแสดงตาม All Category (กลุ่ม), All Brand (แบรนด์พาร์ทเนอร์), กำหนดช่วงเวลาในการดูข้อมูล วันเริ่มต้นและสิ้นสุด หรือ พิมพ์ชื่อในช่อง Search เพื่อค้นหา Product ที่ต้องการได้

และยังสามารถ Export ข้อมูลเป็น Excel File

Last updated