📋Quest Templates เทมเพลตกิจกรรม 🌟

Tips: สร้างและเลือกใช้ Templates ได้ไม่จำกัด ทำให้การสร้างกิจกรรมเป็นไปได้ง่ายขึ้น!

การสร้าง Templates คือการสร้างรูปแบบของ Quest (กิจกรรม) และสามารถดึง Template มาใช้โดยไม่ต้องสร้าง Quest ใหม่

กำหนดรายละเอียดของกิจกรรมตามต้องการได้เลย! จะเพิ่ม Learning, To do หรือ Quiz ก็จัดรูปแบบได้ตามใจ 💡

การใช้งาน Template ก็เพียงเลือก Template to use เพื่อเลือกเทมเพลตนี้ส่งเป็นกิจกรรมให้พนักงาน ระบุวันเวลาของกิจกรรม และ เลือกผู้รับกิจกรรม ได้เลย!

Last updated