Search
K
👭

จัดกลุ่มให้ 'พนักงาน ผู้ใช้งาน' ได้ไหม ?

Tips: การสร้างกลุ่มจะทำให้การส่งกิจกรรม เป็นไปได้ง่ายขึ้น!
ได้! สามารถสร้างกลุ่มได้ตามความต้องการอย่างอิสระ ตามแผนก ตามกลุ่มงาน และอื่นๆ ตามต้องการ สร้างกลุ่ม
 • เริ่มที่เมนู Company
 • เลือกเมนูย่อย Group
 • กดที่ Add New Group
 • ใส่รายละเอียดตามต้องการให้ครบถ้วนตาม GROUP INFO เรียบร้อย
 • กด Submit
เพิ่มสมาชิกกลุ่ม เลือกไปที่ กลุ่มที่ต้องการ
 • เริ่มที่เมนู Company
 • เลือกที่เมนูย่อย Group
 • กดที่ Member
 • กด Add Employees
 • เลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการนำเข้ากลุ่ม
 • กด Add Employee ได้เลย
ทำตามขั้นตอนได้เลย!