Search
K

วิธีกำหนดสิทธิ์แอดมินในการเข้าถึงแต่ละเมนู?

สามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละเมนูในเว็บไซต์ https://company.wellexp.co ได้
  • เริ่มจากเมนู System
  • เลือกที่ Role
  • กด Add New Role ใส่รายละเอียดใน ROLE INFO : สร้างชื่อ Role ที่ Name * และเลือก Module * เมนูที่ต้องการให้เข้าถึง
  • กด Submit