🤦‍♀️วิธีเพิ่มแอดมินในระบบ ทำอย่างไร?

  • เริ่มจากเมนู System

  • เลือกที่ Admin

  • กด Add New Admin กรอกข้อมูลให้ครบ

  • และเลือก Role (สิทธิ์ในการเข้าถึงเมนู)

  • กด Submit

Last updated