📤พนักงานลาออก ต้องทำอย่างไร ?

Tips: พนักงานลาออก คืน Point กลับสู่บริษัทได้ง่ายดาย แค่เปลี่ยนสถานะ!

สำหรับพนักงานที่ลาออก ทำรายการแก้ไขสถานะของพนักงาน ได้ที่

  • เริ่มที่เมนู Company

  • เลือกที่เมนูย่อย Employee

  • เลือกที่ Actions กดที่ Edit

  • แก้ไขสถานะ Status เป็น Resign พร้อมระบุวันลาออก (เพื่อทำรายการเรียกคืน Point ผ่านเมนู Recall Point กลับสู่ Company)

หรือ

  • เริ่มที่เมนู Company

  • เลือกที่เมนูย่อย Employee

  • ดูที่ Actions กดที่ Edit

  • กดที่ Delete ระบบจะแจ้งเตือน Point คงเหลือล่าสุดให้ทราบและ Recall Point (เรียกคืน) กลับสู่ระบบให้อัตโนมัติ

Last updated