Search
K
🖥

Dashboard

แสดงผลภาพรวมของ Company อัพเดตในวันปัจจุบันที่เข้าระบบ (UP-TO-DATE)
กราฟแสดงผลข้อมูลการให้ Point ผ่านการ Top up Point (สีชมพู) อนุมัติ Point ในกิจกรรม (สีน้ำเงิน)
กราฟแสดงผลข้อมูลการให้ Point แก่ผู้ใช้งาน (สีฟ้า) และ Point ที่ผู้ใช้งานนำไปแลกของรางวัล (สีเหลือง)