👩‍💻ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว Point ได้ที่เมนู Transaction

ตรวจสอบรายการที่ให้ Point ไปแล้วได้ที่เมนู Transactions และ Export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้ด้วยเมนู Well Point > Transactions

ตรวจสอบรายการที่ตั้งค่าให้ Point ผ่านเมนู Future Transactions โดยสามารถกด 'ยกเลิก' รายการที่ตั้งค่าไว้ได้ ที่รูปถังขยะสีแดง 🗑️ 🔴

Last updated