👷‍♂️Add New Employee 🌟 เพิ่มผู้ใช้งาน (User) ทำตามวิธีนี้ได้เลย!

มี 3 วิธีในการเพิ่มพนักงานใหม่ เลือกใช้ตามความความต้องการของแอดมินได้เลย 🌟

🍋 วิธีที่ 1 การสร้าง QR CODE

แอดมินสร้าง QR Code ให้พนักงานแสกนเพื่อใส่ข้อมูลด้วยตนเองได้เลย!

  • แอดมินตรวจสอบข้อมูล ก่อนกด ยอมรับ การสมัครสมาชิก

  • แอดมินสามารถกดยอมรับ ปฏิเสธ บล็อค ปลดบล็อค การสมัครสมาชิกได้

🍑 วิธีที่ 2 การเพิ่มพนักงานใหม่ผ่าน White list (ไฟล์ Excel)

แอดมินเตรียมข้อมูลผ่านไฟล์ Excel โดยต้องใส่ข้อมูลที่จำเป็น Save .xlsx และนำมาอัพโหลดเข้าสู่ระบบ

  • แอดมินกำหนดข้อมูลให้ผู้ใช้งานได้เอง ข้อมูลเป็นระเบียบ จัดการข้อมูลได้ง่าย สะดวก

  • แอดมินจำเป็นต้องใส่ข้อมูล Email และ/หรือ Phone Number (ทั้งสองหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง) และต้องเป็น Email และ/หรือ Phone Number ที่สามารถรับ OTP เพื่อยืนยันข้อมูลด้วยตนเองได้

ข้อมูลคำอธิบาย

*email

ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น ต้องไม่ซ้ำกับ email ที่ลงทะเบียนไปแล้ว

*phone

ตัวเลขเท่านั้น 0912345678 ต้องไม่ซ้ำกับ ที่ลงทะเบียนไปแล้ว

*employee_no

รหัสประจำตัวพนักงาน

*firstname

ชื่อจริง

*lastname

นามสกุล

join_date

วันเริ่มงาน รูปแบบ 2022-03-21 เท่านั้น (ปี-เดือน-วัน ค.ศ.)

birth_date

วันเกิดพนักงาน รูปแบบ 2022-03-21 เท่านั้น (ปี-เดือน-วัน ค.ศ.)

🫐 วิธีที่ 3 การสร้าง Set domain

แอดมินกำหนด Domain ของ Email (ชื่อลงท้าย Email)

  • เมื่อผู้ใช้งานสมัครเข้าใช้งาน โดยใส่ Email ที่ชื่อลงท้าย Email เดียวกันกับที่แอดมินกำหนด จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ พนักงานใส่ข้อมูลได้ด้วยตนเอง

Last updated