Search
K

ประกาศ และ ข้อความต่างกันอย่างไร ?

 • ประกาศ ส่งถึงทุกคน แนบ Banner / รูปภาพ ได้
 • ข้อความ เลือกผู้รับได้ แนบรูปภาพ แนบ Link ที่รูปได้!

Message ข้อความ

จะสามารถเลือกผู้รับข้อความได้ สามารถแนบลิ้งค์เพิ่มเติมได้ผ่านการกดที่รูปภาพ

สร้างข้อความ

 • เริ่มจากไปที่ เมนู Relationship
 • เลือกที่ Messages
 • เลือกที่ Add new Messages
 • ใส่ข้อมูลในช่องที่มี * ให้ครบ เรียบร้อยแล้ว
 • กด Submit ยืนยันการทำรายการได้เลย

Announce ประกาศ

จะส่งถึงทุกคนในระบบโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถกำหนดผู้รับได้ และไม่สามารถแนบลิ้งค์ผ่านรูปภาพได้ แต่สามารถใส่ใน Description

สร้างประกาศ

 • เริ่มจากเมนู Relationship
 • เลือกที่Announce
 • เลือกที่ Add new announce
 • ใส่ข้อมูลในช่องที่มี * ให้ครบ เรียบร้อย
 • กด Submit ยืนยันการทำรายการได้เลย