🧩Quest Maker

สร้างกิจกรรม เพื่อให้ Point!

Quests (กิจกรรม) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Learning Quest และ To do Quest

Learning Quest กิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ สามารถแนบ Link URL, ไฟล์เอกสาร PDF, ไฟล์ MP3 หรือ MP4 ได้ To do Quest กิจกรรมเน้นการลงมือทำ สามารถกดรับทราบ ตกลง, Check In Location เช็คอินสถานที่, กดเปิดกล้องเพื่อถ่ายรูป และ กดเพื่อแนบไฟล์เอกสารหรือแนบรูปภาพจากอัลบั้มของเครื่องโทรศัพท์ได้

Last updated